GDPR

SWEWAY Office AB om

Dataskyddsförordningen

SWEWAY Office AB

 

Personuppgiftspolicy

 

Version December 2018

 

Din integritet är viktig för oss på SWEWAY Office AB (nedan kallat SWEWAY) och vi ansvarar för den personliga

information som du förser oss med. För att du som besökare till vår hemsida ska känna dig trygg så beskriver

denna personuppgiftspolicy hur SWEWAY behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 

1. Vilka är SWEWAY Office AB

 

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

 

3. Vilka data samlar SWEWAY in och hur den används

 

4. Säkerhet

 

5. Hur används cookies

 

6. Hur används personuppgifter inom direkt marknadsföring

 

7. Överföring av information

 

8. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

 

9. Dina rättigheter

 

10. Personuppgiftsbehandlingar

 

 

1. Vilka är SWEWAY Office AB?

 

I denna policy kallas SWEWAY Office AB, organisationsnummer: 556458-4414, för SWEWAY och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

SWEWAY ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost eller annat sätt

 

SWEWAY går att nå på följande sätt:

Post

SWEWAY Office AB

Trångbovägen 51

755 97 Uppsala

Sverige

 

Telefon

:+46(0)18 363 116

 

E-post

info@sweway.se

 

 

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

 

Denna policy gäller för användare som besöker hemsidan www.sweway.se, www.sweway.com, www.sweway.net, www.olivettishop.se eller www.olivettishop.net.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

 

 

3. Data som SWEWAY samlar in och hur den används.

 

SWEWAY agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att SWEWAY ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

SWEWAY agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar sist i detta dokument.

Som personuppgiftsansvarig har SWEWAY ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att Dataskyddsförordningen följs.

Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

 

 

4. Säkerhet

 

SWEWAY skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar.

Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av SWEWAY’s system som hanterar personuppgifter.

Anställda på SWEWAY följer SWEWAY’s interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som skickas in till SWEWAY utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller om uppgifterna är kopplade till spontana ansökningar samt pågående support- eller avtalsärenden.

SWEWAY kan i supportsyfte och efter överenskommelse fjärrstyra din dator för att hjälpa dig som användare av våra produkter/tjänster. Vidare kan överföring av filer förekomma för att fullfölja en köpt tjänst eller i supportsyfte.

 

 

5. Hur används cookies

 

SWEWAY’s hemsidor använder inga förstapartscookies.

I viss utsträckning används tredjepartscookies för statistikinsamling av trafiken till hemsidorna.

 

 

6. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

 

SWEWAY använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som kund av någon av SWEWAY’s produkter eller tjänster.

 

 

7. Överföring av information

 

SWEWAY sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige.

Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

 

 

8. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

 

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

 

 

9. Dina rättigheter

 

Som registrerad hos SWEWAY Office AB har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.

Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

 

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

 

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

 

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

 

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

 

– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

 

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att produkten/tjänsten ska fungera.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och SWEWAY kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon +46(0)18 363 116 eller via e-post info@sweway.se.

 

 

 

10. Personuppgiftsbehandlingar

 

 

Personuppgifts-

behandling

Syftet med behandlingen

Kategorier av person-

uppgifter

Kategorier av registrerade

Rättslig grund

Lagringstid

Köp av produkt eller tjänst via någon av våra kanaler/kundreskontra

Leverera varan/tjänsten

Kontakt, adress och fakturerings-

uppgifter

Kunder

Kunder

Avtalstiden

+ 12 månader

Test av produkt/tjänst (demo)

Uppföljning av test av produkt

Kontakt-uppgifter

Potentiella kunder

Intresse-avvägning

Testperioden

+12 månader

Besök på hemsidan

Statistik

Cookie, IP-adress

Hemsidebesökare

Intresse-avvägning

1-365 dagar

Anmälan till nyhetsbrev

Leverera vara/tjänst

Kontakt-uppgifter

Kunder, Potentiella kunder

Avtal

Avtalstiden

+ 12 månader

Direkt-marknadsföring

Erbjuda varor/tjänster

Kontakt-uppgifter

Kunder

Intresse-avvägning

3 år efter avtalet upphört

Arbetssökande specifik tjänst

Utvärdering

Kontakt-uppgifter

Arbetssökande

Intresse-avvägning

Under rekryteringsprocessen

+ 6 månader

Leverantörs-register

Köpa vara/tjänst

Fakturerings-uppgifter

Leverantör

Avtal, Rättslig förpliktelse

7 år

Kundärenden/Support

Dokumentering support och kundkontakt

Kund och kontakt-

uppgifter

Kunder

Avtal

Avtalstiden

+ 3 år

Kontakt via telefon

Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal

Kontakt-uppgifter

Alla kategorier

Intresse-avvägning

+ Avtal

2 år

Kontakt via e-post

Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal

Kontakt-uppgifter

Alla kategorier

Avtal + Intresse-

avvägning

5 år

Backup av lagrad data i molnet/lokalt

Säkerställa tillgång till data i händelse av oavsiktlig förlust

Alla kategorier av person-

uppgifter

Kunder

Intresse-avvägning

13 mån efter avtalets slut

Fjärrstyrning av kunddator

Support

Uppgifter som ingår i programmen

Kunder

Avtal

Ingen